Rīgas futbola skolas, Regbija nodaļa atskaitās par padarīto

Rīgas futbola skolas, Regbija nodaļa atskaitās par padarīto

RĪGAS   FUTBOLA  SKOLAS   PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

1.Iestādes vispārīgs raksturojums.

Rīgas  Futbola  skola  nodibināta 1962. gada 01. janvārī  un ir Rīgas pilsētas pašvaldības un Rīgas  domes Izglītības, kultūras un sporta  departamenta pakļautībā esoša  profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās   ievirzes sporta  izglītības  programmas   futbolā un regbijā, kuras tiesiskais  pamats ir  nolikums un savu darbību veic tiešā  dibinātāja vadībā.

Rīgas  Futbola  skola reorganizēta 2010. gada janvārī, kad   reformas  rezultātā   Rīgas Futbola skolai pievienoja   regbija  nodaļu  no Rīgas Riteņbraukšanas skolas, kurai   iepriekš  to pievienoja  2008.gada 31.martā  no  riteņbraukšanas kluba ,,Marss”.

No 2010.gada 01.janvāra  Rīgas  Futbola  skola  realizē  2 sporta  veidu  un  4 licencētas profesionālās ievirzes izglītības mācību programmas   :

 futbols;

 regbijs.

2013./2014. mācību gadā sporta skolā nodarbības apmeklē  465  izglītojamie:

 futbols – 415

 regbijs –   50

Regbija treneru  izglītības dokumenti:

Vārds,  uzvārds Sertifikāti Izglītība Ped.darba stāžs
Dace       Straume ,,B” trenerukategorija

06.09.2011.

LSPA  augstākā pedagoģiskā  14 gadi
Juris      Straume Starptautiskās  regbija federācijas  sertifikāts23.01.2010.

,,C” treneru kategorija

LSPA  I līmeņa  profesionālāizglītība 5  gadi

 

Treneri regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot tālākizglītības kursus un sporta veidu federāciju rīkotos seminārus,  kā arī  FIRA-AER starptautiskos seminārus regbijā. Regbijā tiek rīkotas starptautiskas treniņu  nometnes  ar  ārvalstu regbija speciālistu piedalīšanos.

Skolas vadību nodrošina direktors un direktora vietniece izglītības jomā, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, struktūrvienības vadītāji (2 amata likmes). Skola tiek finansēta no valsts budžeta mērķdotācijas (pedagogu atalgojums) un Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta (administrācija, pedagogu atalgojums, apkalpojušā personāla darbinieki, ēku apsaimniekošana). Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā  ar normatīvo aktu prasībām. Skolas papildus ieņēmumus sastāda sporta bāze.

žu noma.

 

1.1.Rīgas   Futbola  skolas 2014. gada budžets.

Kopējas finansējums   ( valsts un pašvaldības piešķirtais ) 528 136 EUR
No maksas pakalpojumiem pašu nopelnītais   71 488 EUR
                                 KOPĀ: 599 624 EUR

 

2.Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un rezultāti).

2.1.Sporta skolas galvenie uzdevumi profesionālās ievirzes izglītības jomā ir:

 • nodrošināt veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam  dzīvesveidam kas apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanās procesā, un lietderīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu;
 • radīt priekšnoteikumus, talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanas iespējas attiecīgajā programmā un motivēt Sporta skolas absolventus profesionālās izglītības iegūšanai sportā;
 • nodrošināt organizatoriski metodisko vadību sporta skolas īstenotajām profesionālās ievirzes sporta programmām, mācību sporta darbam vispārizglītojošajās izglītības;
 • nodrošināt izglītojamiem veselības kontroli, medicīnisko uzraudzību mācību-treniņu un Sporta skolas organizēto sporta pasākumu laikā;
 • koordinēt un organizēt treneru, sporta skolotāju, sporta dzīves un sporta klubu vadītāju, un tiesnešu tālākizglītību, veikt metodisko un izglītojošo darbu;
 • racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
 • sadarboties ar vecākiem vai aizbildņiem, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības ieguvi visiem  sporta skolas audzēkņiem;
 • organizēt un uzturēt sadarbību ar valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām;
 • plānot un organizēt vietējās, valsts un starptautiskas nozīmes sporta un sportistu aktivitāšu pasākumus sporta skolā un Rīgas pilsētā;
 • pārstāvēt  Rīgas  Futbola skolas intereses reģiona, valsts un starptautiskos sporta pasākumos un organizācijās;
 • nodrošināt Rīgas Futbola skolas  pārstāvniecību Latvijas mēroga sporta pasākumos.

 

3.   Iepriekšējā perioda sasniegumu un ieteikumu izpilde. Vērtējums –labi.

 

3.1. Rīgas Futbola skolas  regbija nodaļas audzēkņu sasniegumi laika periodā no 2010.gada līdz  2014.gadam:

2010.gads

U  – 13  ieguva  I  vietu  Latvijas čempionātā,

U –  15  ieguva  I vietu  Latvijas   čempionātā,

U – 18  ieguva  II  vietu  Latvijas  čempionātā.

 

2011. gads

U  – 13  ieguva  II  vietu  Latvijas čempionātā,

U –  15  ieguva  I  vietu  Latvijas   čempionātā,

Rīgas čempionātā  II vieta,

U – 18  ieguva  II vietu  Latvijas  čempionātā,

Eiropas čempionātā   ,,B”  grupā 7 vieta

U –  20  ieguva  II  vietu Latvijas  čempionātā

2012. gads

U  – 13  ieguva  I vietu  Latvijas čempionātā,

U –  15  ieguva  I  vietu  Latvijas   čempionātā

U – 18  ieguva  I  vietu  Latvijas  čempionātā,

Eiropas čempionātā   ,,B”  grupā  8 vieta,

Latvijas Jaunatnes olimpiādē Ventspilī   I vieta,

U –  20  ieguva  II  vietu Latvijas  čempionātā   R-7.

 

2013.gads

U  – 13  ieguva  I vietu  Latvijas čempionātā,

U –  15  ieguva  I  vietu  Latvijas   čempionātā,

U – 18  ieguva  I  vietu  Latvijas  čempionātā,

Eiropas čempionātā   ,,B”  grupā  8 vieta

Latvijas Jaunatnes olimpiādē Ventspilī   I vieta

U –  20   ieguva  II  vietu Latvijas  čempionātā   R-7.

2014.gads

U  – 13  Latvijas čempionātā pašreiz cīnāmies par  2 vietu,

U –  15   iegūsim   I  vietu  Latvijas   čempionātā,

U –  18    Eiropas čempionātā   ,,C”  grupā  I vieta,

U –  20    Eiropas čempionātā   ,,A”  grupā  5  vieta.

3.2. Nodrošināts vadības darba optimālas atspoguļojums (mācību –treniņu grupu inspicēšana).

3.3. Izglītojamo personu lietas sakārtotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Visiem treneriem ir prasība, izveidojot jaunu mācību-treniņu grupu, iekārtot izglītojamā   personas lietu, ievērojot normatīvo aktu prasības. Procesa pārraudzību                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        veic direktora   vietniece   izglītības jomā.

 

4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos.

     Vērtējums –labi.

4.1. Pamatjoma – Mācību saturs. Vērtējums – labi.

Rīgas Futbola  skola  realizē  četras  licencētas izglītības programmas un ir izveidota materiāli tehniskā bāze šo programmu apguvei. Skolā ir augsti kvalificēti pedagogi, kuri regulāri pilnveido savas zināšanas sporta speciālistu semināros, ko rīko sporta veida federācijas un Latvijas Treneru tālākizglītības centrs. Sporta skolā katru gadu tiek padziļināti pārbaudīts skolas audzēkņu veselības stāvoklis, ko veic Valsts sporta medicīnas aģentūra. Sporta skolā ir  sporta ārsts un medicīnas māsa, kuri  nodrošina sacensību  apkalpošanu un audzēkņu veselības pārbaudi.

Sporta skolai  ir mūsdienīgas un sporta veidiem atbilstošas telpas, sporta laukumi un stadioni , kuri atbilst visām prasībām un noteikumiem.

 

Sporta skolas 2013./2014.gadā īstenotās programmas:

Programmas nosaukums Kods Īstenošanas  ilgums Audzēkņu skaits
Regbijs 20V 813 00 8 gadi      30
Regbijs 30V 813 00       4 gadi      20
Futbols 20V 813 00 8 gadi    280
Futbols 30V 813 00 4 gadi    135
Kopā:  465

Mācību treniņu darbs tiek organizēts atbilstoši izstrādātajām programmām pēc apstiprinātiem gada plāniem un treniņu nodarbību grafikiem, kur ietilpst vispārējās sagatavotības, speciālās sagatavotības, fiziskās, tehniskās, taktiskās un teorētiskās prasmes  apguve un to pilnveidošana. Visu mācību programmu darba plāni tiek īstenoti atbilstoši licencētajām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām. Treneri  izprot  savu programmu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, zina obligāto  saturu, audzēkņu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību.

Sporta skolā ir vienotas prasības treniņu vielas tematiskajai plānošanai. Treneri plāno  un  veic  individuālo darbu, strādājot ar talantīgajiem audzēkņiem. Sporta skolas vadība sekmīgi pārrauga un koordinē programmu izvēli un tematisko plānu izstrādi. Treneriem ir nodrošinātas kvalitatīvas konsultācijas un visa nepieciešamā informācija un resursi plānu izstrādei.

4.2. Pamatjoma – Mācīšana un mācīšanās. Vērtējums – labi.

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte. Vērtējums – labi.

Treneru izmantotās metodes ir daudzveidīgas un atbilst audzēkņu spējām, vecumam, apgūstamo programmu specifikai un mācību satura prasībām. Mācību  metožu izvēle tiek  koriģēta atkarībā no audzēkņu apgūšanas tempa un īpatnībām. Treneru stāstījums, demonstrējums un skaidrojums ir mērķtiecīgs, saprotams, piemērots apgūstamai tēmai un audzēkņu vecumam.

Audzēkņiem tiek izskaidrots darba mērķis, saistība ar iepriekš mācīto. Visu mācību treniņu   programmu satura apguvē veiksmīgi tiek nodrošināta treniņa procesa saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Izglītojamie tiek rosināti piedalīties dažādu organizāciju rīkotajās sacensībās un pasākumos.

Treneri mācību darbā iesaista visus audzēkņus, iedrošina un mudina izteikt savu viedokli, analizēt un secināt. Treneri prasmīgi vada dialogu ar audzēkņiem, izmantojot audzēkņu sniegtās atbildes. Lielākā daļa audzēkņu prot izteikt savu viedokli, analizēt kustību izpildījuma tehniku un pieļautās izpildījuma kļūdas, pamatot spriedumus. Psiholoģiskās stabilitātes veicināšanai pielieto sacensību metodi mācību – treniņu nodarbību laikā.

Rīgas  Futbola  skolas regbija nodaļas  audzēkņi piedalās dažāda mēroga sacensībās, saskaņā ar  Regbija Federācijas valsts kalendārajiem sacensību  plāniem. Izstrādāts skolas sacensību kalendārais plāns. Sacensībām tiek izstrādāti nolikumi, apkopoti rezultāti, Audzēkņi  piedalās RFS  regbija  nodaļas atklātās sacensībās, Latvijas čempionātos un  meistarsacīkstēs jauniešiem Latvijas Jaunatnes Olimpiādēs, organizētajos turnīros ārpus Latvijas. Labākie sportisti piedalās Valsts nacionālajā izlasē un ārzemju turnīros.

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte. Vērtējums – labi.

Rīgas Futbola skolas  regbija  nodaļas audzēkņi mācību gada sākumā tiek informēti, kādā

apmācības gada grupā trenēsies, par šīs mācību treniņu grupas prasībām, mērķiem, uzdevumiem, galvenajām sacensībām. Tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem

savā sporta veidā un audzēkņi tos zina un cenšas izpildīt. Audzēkņiem ir pieejamas mūsdienīgas sporta bāzes un atbilstošs inventārs, lai veiktu programmu prasības. Ir pieejama literatūra un videomateriāli par savu sporta veidu, tā noteikumiem un apmācības metodiku.  Izglītojamie aktīvi apmeklē mācību treniņu nodarbības un regulāri piedalās plānotajās sacensībās. Tiek uzskaitīti kavējumi un analizēti iemesli kopā ar treneri.

4.2.3. Vērtēšana kā treniņu (mācību) procesa sastāvdaļa. Vērtējums – labi.

Treneri sistemātiski un kompetenti analizē un vērtē izglītojamo darba un sacensību rezultātus. Veic rezultātu un vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos sporta skolas noteiktajos dokumentos. Vērtējumu uzskaite tiek regulāri pārraudzīta un kontrolēta.

Sākuma sagatavošanas grupās un mācību-treniņu grupās MT–1, MT–2 audzēkņu  sasniegumi tiek vērtēti kontroles normatīvu izpildē. Sākot ar MT–3 grupām galvenais vērtēšanas kritērijs ir iegūtās vietas sacensībās. Treneri mācību gada beigās iesniedz sporta skolas katras grupas audzēkņu kontroles normatīvus  vispārējā fiziskā   un tehniskā   sagatavotībā .

Mācību gada beigās tiek sagatavotas atskaites IZM Sporta departamentam atbilstoši noteiktajām prasībām  MK 2011.gada 27. decembra noteikumiem  Nr. 1036. Sporta skolas datu bāzē ir rīkoto sacensību nolikumi, protokoli un Latvijas  jaunatnes čempionātu protokoli. Treneri  atskaitās par rezultātiem  pedagoģiskās padomes sēdēs un analīzes rezultātus izmanto mācību – treniņu  procesa pilnveidošanai.  Audzēkņi un vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar rezultātiem un to analīzi.

 

4.3. Pamatjoma – Audzēkņu sasniegumi .

Izglītojamie sekmīgi apgūst programmas paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas. Izglītojamie apzinīgi apmeklē treniņus, piedalās sacensībās un treniņnometnēs. Kontroles normatīvu rezultāti tiek fiksēti treneru darba uzskaites žurnālos, tiek analizēti sasniegumi un to rezultāti izvērtēti. Audzēkņi ar interesi   un atbildības sajūtu piedalās treniņu procesā.

 

4.4.Pamatjoma- atbalsts izglītojamiem. Vērtējums – labi

4.4.1. Atbalsts izglītojamo veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības jomā, drošības garantēšanā. Vērtējums – labi.

Sporta skolā ir izstrādāti reglamentējošie dokumenti par drošību pasākumos, sporta skolas stadionos,  teritorijā un sporta zālēs, ar tiem ir iepazīstināti visi audzēkņi un personāls.  Audzēkņi un personāls ir apmācīti  kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā.

Tiek apkopota vecāku un medicīnas darbinieku sniegtā informācija par audzēkņu veselības stāvokli un atsevišķu audzēkņu individuālajām vajadzībām. Sacensību laikā tiek nodrošināta medicīniskā personāla palīdzība. Ir līgums ar Sporta medicīnas valsts aģentūru par izglītojamo padziļināto profilaktisko apskati. Katrā treniņu nodarbību vietā ir nodrošināta pirmās palīdzības aptieciņas komplekts.

4.4.2.Atbalsts personības veidošanā. Vērtējums – labi.

Treneru darbs ir plānveidīgs, notiek saskaņā ar sporta skolas audzināšanas darba plānu, kurā iekļautās tēmas sekmē pozitīvu personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu. Sporta skolas audzēkņi tiek iesaistīti sporta skolas organizēto pasākumu un sacensību rīkošanā, tiek sniegts atbalsts dažādu jaunu ideju realizēšanai. Sporta skolā notiek veselīga dzīvesveida veicināšana un sporta  popularizēšana. Audzēkņiem tiek sniegtas konsultācijas par dažādām sadzīves situācijām, audzēkņi tiek rosināti veidoties par individuālām personībām, ar savu viedokli un spēju pieņemt

atbildīgus lēmumus.

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā. Vērtējums – labi.

Izglītojamiem ir iespēja iegūt profesionālās ievirzes izglītību licencētajās sporta programmās. Sporta skolā ir pieejama informācija par tālākās izglītošanās iespējām. Ir sadarbība ar LSPA studentiem, kuri mācās LSPA un veic praksi Rīgas Futbola skolā. Izglītojamie aktīvi iesaistās sporta sacensību tiesāšanā, tādējādi iegūstot teorētiskās un praktiskās zināšanas tiesneša darbā.

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai. Vērtējums – labi.

Audzēkņu piedalīšanās sporta sacensībās tiek uzskatīta par prioritāti. Ir apzinātas audzēkņu intereses un vēlmes savu talantu izkopšanai. Sporta skola atbalsta trenerus darbā ar talantīgajiem sportistiem. Audzēkņiem ir iespēja paaugstināt savu individuālo meistarību papildus treniņu nodarbībās. Treneri izmanto dažādas treniņu metodes, kuras ir  pielāgotas apmācības grupas kvalifikācijai

4.5. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. Vērtējums – ļoti labi.

Uzņemot sporta skolā izglītojamo, katra bērna vecāki raksta iesniegumu, kurā ir ziņas par sporta skolas iekšējiem noteikumiem un sporta skolas prasībām. Sporta skola regulāri, plānveidīgi un vispusīgi informē vecākus par visām sporta skolas darba režīma izmaiņām, par mācību satura jautājumiem, sacensībām un aktualitātēm sporta skolas darbā. Sadarbībai ar vecākiem tiek meklētas un izmantotas daudzveidīgas formas – informatīvie paziņojumi, telefonu sarunas, sporta skolas vecāku sapulces treniņu  bāzēs. Galvenā sadarbības forma  ir individuālās sarunas ar vecākiem par katra audzēkņa sasniegumiem. Audzēkņu vecāki aktīvi piedalās  RFS regbija  nodaļas  sporta skolas  kausa izcīņas   sacensību organizēšanā  un tiesāšanā, kā arī  organizatorisko darbu veikšanā. Vecāki  var  izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus sporta skolas darbam vecāku sapulcēs vai sporta skolas direktoram. Vecāku izteiktos priekšlikums analizē un izmanto turpmākajā darbā. Informācija vecākiem par viņu bērnu sasniegumiem, treniņu  apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret treniņu darbu ir kvalitatīva un lietderīga. Visi treneri mērķtiecīgi sniedz informāciju vecākiem, ja bērnam ir nepieciešams jebkāda veida atbalsts  vai palīdzība. Sadarbība  ir aktīva un veiksmīgāka jaunākajās grupās, kad vecāki visus jautājumus risina ar treneri.

4.6. Skolas vide. Vērtējums – labi.

 

Tiek veikta audzināšanas darba pilnveidošana, audzēkņu pašdisciplīnas uzlabošana. Sporta skolas audzināšanas darba programmā ir ietverti temati par audzēkņu pašdisciplīnu. Treniņu procesā regulāri tiek akcentēti jautājumi par apzinātu disciplīnu, ētikas normām, savstarpējo cieņu, uzticēšanos, izpalīdzību un sportisko garu. Skolas iekšējās kārtības un drošības tehnikas   noteikumi  un tiek apspriesti, audzēkņi  par tiem parakstās mācību  žurnālos. Izanalizēti dokumenti par telpu, aprīkojuma un finanšu līdzekļu nodrošinājumu. Nodrošinājums izanalizēts atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības standarta prasībām. Izvērtēts personāla nodrošinājums, nodarbinātība, kvalifikācija un tālākizglītība. Tiek veikta sporta skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana, kā arī sporta skolas iekšējo normatīvo dokumentu sistēmas pilnveidošana.

4.6.1. Skolas mikroklimats. Vērtējums –  labi.

Sporta skola veicina audzēkņu, treneru un citu iesaistīto pušu savstarpēju sadarbību. Darbinieki un izglītojamie ar cieņu izturas viens pret otru, valda labvēlīga atmosfēra, savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Skola veicina audzēkņos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu. Tas tiek nodrošināts plānveidīgi, veidojot skolas tēlu sabiedrībā – organizējot pasākumus, informējot par sasniegumiem. Sporta skolas darbinieki apzinās savu lomu skolas tēla veidošanā. Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības.  risinātas konfliktsituācijas. Situāciju risināšanā iesaistās treneri. Izglītojamiem, treneriem, vecākiem un sporta skolas darbiniekiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus. Attieksme pret sporta skolas apmeklētājiem ir labvēlīga un korekta. Audzēkņu un treneru sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informē sporta skolas sapulcēs un  svētku pasākumos. Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti.

4.6.2. Skolas fiziskā vide. Vērtējums –labi.

Rīgas  Futbola  skolas telpas un sporta bāzes atbilst visām sanitāri higiēnas prasībām un drošības standartiem, ir pārbaudošo institūciju pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami. Sporta bāzes – mācību treniņiem ir mūsdienīgas un drošas, ar labiekārtotām ģērbtuvēm un dušu telpām. Skolas ēku apkārtne ir labiekārtota, sakopta. Visās  skolas bāzēs  ir izvietoti evakuācijas plāni.

 

4.7. Iestādes resursi. Vērtējums – labi.

 

4.7.1.Iekārtas un materiāltehniskie  resursi.  Vērtējums – labi.

Rīgas Futbola   skolas apsaimniekošanā  ir nodota Nacionālā sporta bāze „Arkādija” un stadions Kr. Barona ielā 116A. Telpu un sporta laukumu iekārtojums  un platība ir atbilstoša īstenojamās izglītības programmas specifikai, izglītojamo skaitam un veicamajām aktivitātēm. Sporta skolā  ir iegādāts viss nepieciešamais inventārs un tehniskais aprīkojums, kurš ir darba kārtībā un drošs lietošanai. Katru gadu skola atjauno inventāru un citus mācību līdzekļus. Skolā ir telpa sanāksmēm, ir pieejami datori  ar  interneta pieslēgumu.

4.7.2. Finanšu resursi. Vērtējums – labi.

Sporta skolai ir patstāvīgs Rīgas domes apstiprināts budžets, kā arī skolas ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Sporta skolas finanšu resursi ir pietiekami profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, sporta skolas darbības nodrošināšanai, mācību – treniņu   procesa atbalstam un attīstībai.

4.7.3. Cilvēkresursi. Vērtējums –labi.

Sporta skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Amata prasībām atbilst visi pedagogi. Katrs treneris ir mērķtiecīgi plānojis perspektīvai savas profesionālās kvalifikācijas pilnveidi. Pedagogi strādā profesionāli, radoši, viņiem ir liela darba pieredze.

 

4.8. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.  Vērtējums –labi.

 

4.8.1. Iestādes darba pašvērtējums un attīstības plānošana. Vērtējums – labi.

Rīgas   Futbola   skola plāno savu darbu ilglaicīgam  periodam. Tas atkarīgs no sporta skolas mācību gadam izvirzītajiem mērķiem un resursiem to realizēšanai. Katru gadu tiek izstrādāts darba plāns, gada beigās pārskats par gada plāna  izpildi.

4.8.2.Sporta skolas vadības darbs. Vērtējums-labi.

Sporta skolā ir visa obligātā sporta skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski un atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām. Vadītāja darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Vadības struktūra un kompetences joma ir precīzi noteikta, visiem zināma. Vadītāji savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. Sporta skolā ir nodrošināts tās sekmīgs darbs. Direktors plāno, organizē un vada sporta skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas direktors konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Treneri atzīst, ka sporta skolas vadība atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas. Direktors  sekmīgi īsteno  sadarbību ar Izglītības, kultūras un sporta departamentu, dibinātāju, sporta federācijām  un dažādām sabiedriskajām organizācijām. Visi sporta skolas darbinieki rūpējas par sporta skolas prestižu.

4.8.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. Vērtējums – ļoti labi.

Rīgas Futbola skola   sekmīgi īsteno  sadarbību ar Izglītības, kultūras un sporta departamentu, dibinātāju, sporta federācijām  un dažādām sabiedriskajām organizācijām. Regbija nodaļas  audzēkņus  finansiāli atbalsta  LMT regbija klubs ,,Eži” ārzemju braucienos un vasaras sporta nometnēs. Sporta skolas treneri regulāri piedalās sporta federāciju rīkotajos semināros valstī  (teorētiskos un praktiskos), starptautiskos semināros, tālākizglītības kursos, tā paaugstinot savu kvalifikāciju, lai pielietotu jaunāko un modernāko savā darbā.

 

 1. Citi sasniegumi.

 

2014 .gada  sezonā regbija nodaļas 12  audzēkni  Latvijas nacionālas izlases U-18  sastāvā izcīnīja  tiesības Eiropas čempionātā  startēt  „B”  grupā . U-20 izlasē  ir mūsu skolas 7 audzēkņi, kuri veiksmīgi startēja Latvijas nacionālajās  izlases  sastāvā  Eiropas čempionātā „A” grupā  izcīnot  5 vietu.

Regbija nodaļas treneriem un audzēkņiem ir laba sadarbība ar LMT regbija klubu ,,Eži”, kā arī  ar zemessargiem un skautiem. Viņi kopa brauc uz vasaras sporta nometnēm, tur organizē  izdzīvošanas pārgājienus, kuri ļoti saliedē kolektīvu. Regbijam specifisks ir  tas, ka šajā sporta ir svarīgi pierādīt savu fizisko pārākumu pret pretinieku netraumējot viņu,  ievērojot spēles disciplīnu . Ari kolektīvisma gars ir svarīgs. Tas dara šo spēli  īpaši  pievilcīgu. Audzēkņi kas nodarbojas ar regbiju ir ne tikai fiziski attīstīti bet ari garā stipri.

 

6. Turpmākā attīstība.

 

 • Palielināt Rīgas Futbola skolas  regbija nodaļas  skolas audzēkņu skaitu;
 • Organizēt regulāras meistarklases augstas klases treneru vadībā  regbija treneriem;
 • Pilnveidot  izglītojamo  sasniegumu vērtēšanu un analīzi ;
 • Informēt izglītojamos par sporta tālākizglītības iespējām;
 • Uzlabot zālāja  un treniņu  laukumu segumu  Kr. Barona ielā Nr. 116A ;
 • Piesaistīt  Rīgas  Futbola  skolai jaunus, profesionālus trenerus;
 • Nodrošināt skolas līdzfinansējumu treneru kvalifikācijas celšanas kursiem;
 • Rīkot  vasaras sporta  un atpūtas nometnes visiem  regbija nodaļas  audzēkņiem;
 • Rīkot sporta meistarības nometnes perspektīvākajiem sporta skolas audzēkņiem.
 • Pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem.
2016-12-10T09:01:01+02:00
Go to Top